وجه تسمیه نام روستا

هسته اولیه روستا که اکنون در قسمت شمالی آن در راه شریانی روستا واقع شده است در واقع قلعه ای بوده است که اکنون در قسمت مخرویه وجود دارد که قدمت آن نزدیک به ۱۰۰ سال عنوان گردیده است. طبق تحقیقات به عمل آمده سورجه از لغت سورچی به معنای درشکه چی گرفته شده است و فردی که این روستا را بنا نهاده است درشکه چی یک خان بوده است که روستا بنام او سورچه نامیده شده است.

فهرست