کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

سرانه کاربری مسکونی:

سرانه کاربری پیشنهادی برای کاربری مسکونی سطحی برابر با ۶۰۱۹۷ متر مربع با سرانه ۱۷۴ متر مربع می باشد که تنها ۳۸/۵ درصد از کل مساحت روستا را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری تجاری:

کاربری تجاری به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض گذر بایستی کاهش یافته و مساحتی معادل ۲۶/۷۱ متر مربع از کل مساحت روستا را به خود اختصاص دهد.

سرانه کاربری آموزشی

این کاربری به مساحت آموزشی شامل مقاطع پیش دبستانی و دبستان اختصاص می یابد که بخشی از دبستان قدیمی در طرح تعریض گذر می باشد اما به دلیل اضافه شدن واحد پیش دبستانی مساحت بیشتری نسبت به وضع موجود خواهد داشت.

سرانه کاربری اداری

با توجه به نیاز روستا به داشتن واحد اداری مستقل مساحت ۲۴۳۴/۲۲ متر مربع به این کاربری اختصاص یافته است و سهم آن از کل مساحت روستا برابر با ۱/۴۹ درصد می باشد.

سرانه کاربری فرهنگی

برای کاربری فرهنگی نیز سطحی برابر با ۱۰۰۱/۹۴ متر مربع در نظر گرفته شده است که ۰/۶۱ درصد از روستا را شامل می شود.

سرانه کاربری گورستان

بهینه سازی فضای اطراف گورستان به دلیل مناسبات و ضوابط زیست محیطی با اجرای کمربند سبز و در نظر گرفتن فضای به عنوان فضای سبز عمومی سطحی با مساحت ۵۵۳۹/۷۵ متر مربع را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری پارک کودک و فضای سبز عمومی

در بخش شمال غربی روستا زمینی به مساحت ۱۴۱۴/۱۸ متر مربع به کاربری پارک کودک اختصاص یافته است که سهم آن از کل کاربری های روستا برابر با ۰/۸۷ درصد می باشد.

سرانه کاربری انتظامی :

این کاربری به همراه کاربری کارگاهی صنعتی و پارکینگ به ترتیب سطحی برابر با ۰/۶۹، ۱/۸۴ و ۰/۴۸ درصد از کل کاربری را به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری معابر  

جهت شبکه معابر روستا  نیز سطحی برابر با ۳۸۰۷۹/۴۶ متر مربع در نظر گرفته شده است.

 

فهرست