فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
تصویر عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز شرح مشارکت دهیاری
ایجاد صنایع پشتیبان کشاورزی مثل صنعت بسته بندی
ایجاد کارگاه های تولیدی صنایع دستی
مرمت و باز زنده سازی قلعه های روستا
ایجادخانه های بوم گردی جهت جذب گردشگر در بازدید از قلعه های روستا
ایجاد مراکز آموزشی _ فرهنگی
ایجاد مراکز تجاری
ایجاد دامداری
فهرست